Bibliography

– Здравковски Д., 2013, Неолитска населба Тумба Маџари Скопје (археологија), МАКЕДОНИЈА Милениумски културно-историски факти, том 1, Скопје, 267-297

– Naumovski D., StojanovaKanzurova E., 2013,Reconstruction of a Neolithic Village at TumbaMadzari, “ARGUEO MEDITERRÀNIA” 13, ÀreaD´Arqueologia – Universitatde Barcelona, InstitutCatalàD´ArqueologiaClàssica, 37-43

– Стојанова Канзурова Е., 2011, Инвентарот на неолитската куќа во Република Македонија, Скопје (магистерски труд)

– StojanovaKanzurova E., Zdravkovski D., 2011, Latest Archaeological Research Regarding the Neolithic Periodin the Republic of Macedonia“,Menschen – Kulturen – Traditionen,Volume1, DeutscheArchäologischeInstitut(DAI),Berlin139-155

– Стојанова Канзурова Е., Архитектонски недвижни објекти од Тумба – Маџари, 2011, Maced. acta archaeol. 20, 35-52, Скопје

– Zdravkovski D., Stojanova Kanzurova E., Neolithic Art in the region of the Republic of Macedonia, Ljubljana 2008 (download)

– Здравковски Д., 2003, Среден неолит во Горновардарскиот регион, (магистерски труд), 100-112, Скопје

– Санев В.,Теракотна глава на овен од археолошката збирка на музејот на Македонија, 1999, Maced. acta archaeol. 15, 15-24, Скопје

– Санев В.,1996, Тумба Маџари, Археолошка карта 2, 377-378, Скопје

– A. Moskalewska, V. Sanev, 1989, Preliminary analisis of bone remnants of animals from the Neolithic Archaeological site Tumba Madzari near Skopje, Maced. acta archaeol. 10, 55-75, Скопје

– Санев В., 1988, Неолитско светилиште од Тумба во Маџари, Скопско, Maced. acta archaeol. 9, 9-30, Скопје

Comments are closed