Археолошки истражувања 2010

Археолошки ископувања на локалитетот Тумба Маџари започна на 06.04.2010, како дел од распоредот на Музејот на Македонија кои што се предвидени за 2010 година. Главната цел на ова ископување е дефинирање на археолошки ситуации во старите сонди во вториот културен хоризонт. Археолошки ископувања се финансиски поддржани од Министерството за култура на Република Македонија.


Comments are closed